ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: LST_Potentiellt_fororenade_omraden (ID: 0)

Name: LST_Potentiellt_fororenade_omraden

Display Field: Object_Id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: EBH-stödet är länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Observera att skiktet inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information om förorenade områden kan finnas hos andra myndigheter som kommuner, Försvarsmakten och Trafikverket. Områdena är identifierade och klassificerade av Länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket och med hjälp av MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden), Naturvårdsverkets rapport 4918. Landets länsstyrelser har arbetat med att inventera potentiellt förorenade områden sedan 1990-talet. Syftet med inventeringen är att skapa en bild av vilka områden som är eller kan vara förorenade. Utifrån inventeringens resultat prioriteras sedan det fortsatta arbetet med att undersöka och sanera. Varje länsstyrelse ansvarar för informationen om förorenade områden i sitt län. Kontakta respektive län för ytterligare information. Metadata: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=e5f8c5ca-62a9-41d6-900c-43f2837a8757

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Länsstyrelserna

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 1000000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates