ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: LST_Atgarder_i_Vatten_Fiskvagar (ID: 3)

Name: LST_Atgarder_i_Vatten_Fiskvagar

Display Field: FiskvNamn

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Restaureringsåtgärder registrerade i databasen 'Åtgärder i Vatten (ÅiV)' som är Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder såsom biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder. ÅiV är länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndigetens gemensamma system för att registrera och kvalitetssäkra ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder i vatten. För ytterligare information se https://www.atgarderivatten.se Metadata: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=475a1c46-a53d-4151-92ed-37515b67fef8

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Länsstyrelsen

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates