ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: LST_Biotopkartering_vandringshinder (ID: 4)

Name: LST_Biotopkartering_vandringshinder

Display Field: LokalBeskr

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Nationella vandringshindersdata från Nationella Biotopkarteringsdatabasen som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är vandringshinder för fisk som avses, oftast öring eller mört. Det innehåller olika typer av vandringshinder, t ex damm, ålkiskta, vägtrumma eller naturligt hinder och beskriver vandringshindrets passerbarhet för öring i tre klasser. Vi skiljer även på om hindret är skapat av människan, naturligt eller om bedömningen är osäker.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Länsstyrelserna

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 250000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates