ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WMS/LST_wms_miljodata)

LST_Potentiellt_fororenade_omraden (0)
Mycket stor risk Mycket stor risk
Stor risk Stor risk
Måttlig risk Måttlig risk
Liten risk Liten risk
Ej riskklassade Ej riskklassade
Känslig Markanvändning Känslig Markanvändning
Mindre Känslig Markanvändning Mindre Känslig Markanvändning
LST_Atgarder_i_Vatten (2)
Biotopvård Biotopvård
Hydrologisk restaurering Hydrologisk restaurering
Fiskvägar Fiskvägar
Övrig fysisk åtgärd Övrig fysisk åtgärd
Fiskutsättning Fiskutsättning
Fisketillsyn Fisketillsyn
Fiskevårdsplan Fiskevårdsplan
Information Information
Uppföljning/Inventering/Resursövervakning Uppföljning/Inventering/Resursövervakning
Utredning/Artspecifik åtgärdsplan Utredning/Artspecifik åtgärdsplan
LST_Atgarder_i_Vatten_Fiskvagar (3)
Övrig Övrig
Enkel passage Enkel passage
Inlöp Inlöp
Omlöp Omlöp
Denilränna Denilränna
Kammartrappa Kammartrappa
Slitsränna Slitsränna
Ålyngelledare Ålyngelledare
Kombination el övrig passage Kombination el övrig passage
Sprängd fiskväg Sprängd fiskväg
Utrivning Utrivning
Åtgärd vid trumma Åtgärd vid trumma
Fiskfälla och transport Fiskfälla och transport
LST_Biotopkartering_vandringshinder (4)
Damm Damm
Fiskgaller Fiskgaller
Naturligt hinder Naturligt hinder
Sjöutlopp Sjöutlopp
Trumma Trumma
Vägpassage Vägpassage
Ålkista Ålkista
Övrigt hinder Övrigt hinder
LST_Biotopkartering_vandringshinder_for_oring (5)
Ej passerbart - artificiellt Ej passerbart - artificiellt
Ej passerbart - naturligt Ej passerbart - naturligt
Ej passerbart - oklassat Ej passerbart - oklassat
Partiellt passerbart - artificiellt Partiellt passerbart - artificiellt
Partiellt passerbart - naturligt Partiellt passerbart - naturligt
Partiellt passerbart - oklassat Partiellt passerbart - oklassat
Passerbart - artificiellt Passerbart - artificiellt
Passerbart - naturligt Passerbart - naturligt
Passerbart - oklassat Passerbart - oklassat
Oklassat Oklassat
LST_Tillstandspliktiga_miljofarliga_verksamheter_NikITa (6)
I drift, A - anläggning I drift, A - anläggning
I drift, B - anläggning I drift, B - anläggning
Ej igångsatt Ej igångsatt
Planerad Planerad
Efterbehandling Efterbehandling
SLU_Elprovfiske_SERS (9)
SLU_Natprovfiske_NORS (10)
LST_Samradsstrukturer_fiskforvaltning_Allmant_vatten (11)
LST_Samradsstrukturer_fiskforvaltning_Enskilt_vatten (12)